Planning en begroting

Eind 2015 is een besluit genomen over de verkoop van De Bocht, een randvoorwaarde voor de start van de bouw. Eind januari 2016 is een contract gesloten met de aannemer en installateurs. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind maart 2017 opgeleverd. 


De begroting van het Sterk Huis

De kosten van de realisatie van het Sterk Huis zijn begroot op € 7,6 miljoen. Door de verkoop van De Bocht, de huidige locatie voor vrouwenhulpverlening, is het mogelijk geworden om nieuwe huisvesting te realiseren. De dekking van deze kosten is verder opgebouwd uit de opbrengst van de verkoop van overig onroerend goed van Kompaan en De Bocht en een bijdrage van een steunstichting van Kompaan en De Bocht. Daarnaast investeert Kompaan en De Bocht in fondsenwerving met een streefbedrag van € 2,5 miljoen. De hoogte van een eventuele externe lening ten behoeve van de dekking van de resterende middelen is afhankelijk van de hoogte van de middelen uit fondsenwerving. 

Sterkhuis_imp_11.jpg

Bouw in eigen beheer

De bouw van het Sterk Huis wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het is onze ambitie om met zo weinig mogelijke externe financiering nieuwbouw neer te zetten. Daarmee houden we de structurele huisvestingslasten zo laag mogelijk. Zeker in een tijd van financiële krimp is dit van groot belang. Door relatief lage huisvestingslasten wordt voorkomen dat het jaarlijks beschikbare budget voor de hulpverlening wordt ingezet voor huisvestingslasten. Kompaan en De Bocht bouwt bovendien kostenefficiënt en innovatief. De concentratie van Kompaan en De Bocht op één locatie biedt jaarlijks 
€ 300.000 efficiencyvoordeel door ondersteunende diensten en staffuncties te combineren. Het ontwerp voor de nieuwbouw is duurzaam en onderhoudsvriendelijk. In de begroting is bovendien uitgegaan van een inrichting en voor zover mogelijk hergebruik van de inventaris.