Banner 1

Een veilig en zelfstandig leven

Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid en ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilig en zelfstandige leven op te kunnen pakken. 

Veiligheid en ontwikkeling

Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen. We begeleiden en helpen bij (het voorkomen van) opgroei- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veiligheid en ontwikkeling zijn voor Kompaan en De Bocht centrale begrippen in haar hulpverlening. Dit zijn geen abstracte begrippen; dit zijn voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om als vader je kind op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk bewezen dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk meekunnen, met vriendjes maken, met meetellen.

Duurzaam resultaat

Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie door het verbinden van de kennisgebieden jeugdhulp en de hulpverlening aan vrouwen en mannen in haar werkwijze. We zijn ook gewend om te werken met GGZ-problematiek of mensen met beperkingen. Verder kijken we naar en werken we integraal samen met alle gezinsleden (18+ en 18-) en kijken we van maatschappelijk functioneren tot trauma. Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. Dat geldt ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling, of de onthechte problematiek van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn namelijk bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel eerder te signaleren en soms al bijna te voorspellen is. Het doorbreken van transgenerationele problematiek is daarbij essentieel. 

Betekenisvolle en innovatieve hulpverlening

Om deze doelstelling te behalen, werkt Kompaan en De Bocht aan betekenisvolle en innovatieve hulpverlening, die meebeweegt met ontwikkelingen in de maatschappij. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze partners in de regio: gemeenten, leerkrachten, artsen, kinderopvang en de buurt.

We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins-)omgeving. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. De hulpverlening van Kompaan en De Bocht is afgestemd op reële behoeften en wensen. Van cliënten. We bieden een breed scala aan zorg van voorliggende (preventieve en laagdrempelige) voorzieningen tot aan acute crisisopvang en langdurige intensieve (gezins-)behandeling. In de methodieken sluiten we aan bij de kracht van cliënten en de omgeving om zaken die goed gaan verder uit te bouwen. Eigen verantwoordelijkheid staat centraal en zelfredzaamheid is het streven.

Kennis en vakmanschap 

Het fundament van de hulp van Kompaan en De Bocht is vakmanschap. Vakmanschap gaat over professionele kennis van complexe problemen bij jeugd en volwassenen en in gezinnen, maar ook over ervaring met hoe je deze problemen kunt herkennen en een houding gericht op altijd het beste willen doen voor jeugd, volwassenen en gezinnen én voor volgende generaties. We investeren in de doorontwikkeling van de specialistische en innovatieve kennis van haar medewerkers en werkt nauw samen met gemeenten, artsen en scholen om deze kennis breed beschikbaar te maken en ook in te zetten ter preventie en vroegsignalering. 

Efficiënte en transparante bedrijfsvoering 

Kompaan en De Bocht wil, ook in een tijd van grote veranderingen in de inrichting van het zorglandschap in onze samenleving, de beste zorg bieden voor kwetsbare mensen op een zo efficiënt mogelijke wijze. We investeren in een efficiënte, effectieve en kostendekkende bedrijfsvoering en in nieuwe vormen van en toekomstgerichte samenwerking met (nieuwe) partijen op bedrijfsmatig en financieel vlak.

Cliëntgroepen van Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht biedt specialistische hulp aan kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met opgroei- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Onze hulpverlening concentreert zich op specifieke doelgroepen:

 • kinderen en hun ouders/verzorgers in situaties van opvoed-, opgroei-, ontwikkelingsproblematiek
 • slachtoffers van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling
 • slachtoffers van eergerelateerd geweld of de dreiging daarvan
 • slachtoffers van jeugdprostitutie en loverboys tot 23 jaar uit het gehele land
 • sekswerkers uit het gehele land
 • tienermoeders en hun kind(eren) in complexe situaties
 • moeders en kinderen in onveilige opvoedsituaties
 • pleegkinderen en pleeggezinnen 
 • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

De problemen waarbij wij helpen

Kompaan en De Bocht helpt bij vragen rondom veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.  

 • kindermishandeling en verwaarlozing (vermoeden van of ongerustheid over)
 • huiselijk geweld (psychisch en fysiek) 
 • complexe ontwikkelingsstoornissen (met als gevolg bijv. vastlopen op school of in contacten)
 • eerproblematiek en radicalisering
 • complexe scheidingen
 • trauma en hechting (na verwaarlozing, mishandeling of misbruik)
 • seksueel misbruik,  jeugdprostitutie, sexting
 • tienerouderschap (in combinatie met gedragsproblemen) 

Hulpvormen

Een breed palet aan hulpvormen kan worden ingezet om het gewenste resultaat te realiseren. Dichtbij en 24/7.

 • voorlichting
 • preventie
 • diagnostiek 
 • psycho-educatie 
 • spoedhulp en crisisopvang
 • training (zelfstandigheid en weerbaarheid)
 • behandeling (ambulant, dagbehandeling en 24/7)
 • pleegzorg

Kenmerken van de aanpak

 • problemen op tijd herkennen (op tijd intensieve hulp kan soms nodig zijn om erger te voorkomen)
 • specialistische behandeling en kennis (combinatie van jeugdhulp, vrouwenhulpverlening, mannenhulpverlening en gezinshulpverlening)
 • integrale aanpak (gericht op het hele gezin/de familie, gericht op samenhang van problemen en op alle betrokkenen)
 • aansluiten bij de krachten van betrokkenen (aansluiten bij wat goed gaat, steeds sterker)
 • doorbreken van patronen van geweld of onveiligheid en voorkomen van overdracht van problemen naar een volgende generatie
 • kijken naar onderliggende oorzaken om problematiek te begrijpen
 • samen met cliënt beslissen wat de best passende hulp is (maatwerk)

Het werkgebied waarin Kompaan en De Bocht zorg verleent

Kompaan en De Bocht is een professionele organisatie met een regionaal, bovenregionaal en landelijk bereik. De specialistische hulpverlening en de brede visie, kennis en werkwijze heeft gemaakt dat naast cliënten uit de regio Midden-Brabant ook cliënten uit de rest van het land worden doorverwezen naar Kompaan en De Bocht.

De Jeugdhulp heeft vooral een regionale functie. In 2016 is circa 96% van de jeugdhulpcliënten afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. De vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwen- en mannenopvang naast een regionale ook een provinciale en landelijke functie. In 2016 kende Kompaan en De Bocht twee landelijke transitie-arrangementen: opvang en behandeling van (jonge) vrouwen die met ernstige eerdreiging te maken hebben en de opvang en behandeling van slachtoffers van Jeugdprostitutie (loverboys). Vanaf 2017 bieden we ook opvang aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en eerproblemen. 

Professionals uit heel Nederland (gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen, politie en het Openbaar Ministerie) kunnen een beroep doen op Kompaan en De Bocht. In overleg met verwijzers wordt bekeken of opvang en hulpverlening buiten de regio noodzakelijk is; en wordt teruggeleid naar de regio van herkomst zodra de risico’s zijn afgewend.

In 2016 verrichtte Kompaan en De Bocht haar werkzaamheden binnen: 

 • de Jeugdwet 
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Voogdijtaak voor Minderjarige Alleenstaande Vreemdelingen (Nidos)
 • diverse projectfinancieringen.

Infographic

  >> juli 2016