Banner 2

Kompaan en De Bocht maakt zich sterk


Kompaan en De Bocht is er voor kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen met problemen en vragen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid. We erkennen hierbij de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen.

Het is fijn als mensen bij ons weggaan. Want dat betekent dat ze weer sterk en weerbaar genoeg zijn om hun leven op te pakken. Het liefst bereiken wij dat met kortdurende hulp, maar langere en intensievere ondersteuning kan ook. Kompaan en De Bocht biedt hulp op maat.

Welke hulp bieden we?

Infographic

  >> juli 2016

Veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.

Dat is de focus van de hulp van Kompaan en De Bocht in onder meer de volgende situaties:

-       kindermishandeling, verwaarlozing (vermoeden van of ongerustheid over)
-       huiselijk geweld (psychisch en fysiek)
-       complexe ontwikkelingsstoornissen (met als gevolg bijv. vastlopen op school of in contacten)
-       eerproblematiek en radicalisering
-       complexe scheidingen
-       trauma (na verwaarlozing, mishandeling of misbruik)
-       seksueel misbruik,  jeugdprostitutie, sexting
-       tienerouderschap (in combinatie met gedragsproblemen)

Voor wie?


De hulp is voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen en is een specialistische aanvulling op de hulp uit de eigen omgeving (bijvoorbeeld van school).

Hulpvormen


Een breed palet aan hulpvormen kan worden ingezet om het gewenste resultaat te realiseren: diagnostiek, psycho-educatie, (zelfstandigheids- en weerbaarheids-)training, crisishulpverlening, behandeling (ambulant, dagbehandeling en 24/7), pleegzorg, opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Kenmerken van de aanpak

-       problemen op tijd herkennen (op tijd intensieve hulp kan soms nodig zijn om erger te voorkomen)
-       specialistische behandeling en kennis (combinatie van jeugdhulp, vrouwenhulpverlening en gezinshulpverlening)
-       integrale aanpak (gericht op het hele gezin/de familie, gericht op samenhang van problemen en op alle betrokkenen)
-       aansluiten bij de krachten van betrokkenen (aansluiten bij wat goed gaat, steeds sterker)
-       doorbreken van patronen van geweld of onveiligheid en voorkomen van  overdracht van problemen naar een volgende generatie
-       kijken naar onderliggende oorzaken om problematiek te begrijpen
-       samen met cliënt beslissen wat de best passende hulp is

Specialistische jeugdzorg

Als er problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, kunt u bij ons terecht. Wij zijn specialist in vragen over de ontwikkeling van jeugd.

Gezinshulpverlening

We bieden hulp aan gezinnen met een veelheid aan problemen en vragen over opvoeding, veiligheid, armoede, werk en andere zaken.

Vrouwenopvang

Wij vangen vrouwen op met uiteenlopende problematieken: huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, jong moederschap en jeugdprostitutie.

Hulp na huiselijk geweld

Samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld signaleren,behandelen en voorkomen we allerlei vormen van geweld in gezinnen en relaties.

Hulp na eergerelateerd geweld

Kompaan en De Bocht is specialist in het signaleren en de aanpak van eergerelateerde problematiek.

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

We bieden opvang en begeleiding aan minderjarigen die alleen naar Nederland zijn gekomen en helpen hen op weg naar zelfstandigheid.

Spoedhulp aan jeugd en gezin

Als het onveilig is voor vrouwen en kinderen en er meteen ingegrepen moet worden, geven wij snel hulp aan kinderen en ouders.

Observatie en diagnostiek

We onderzoeken de problemen. Waardoor gaat het mis en welke aanpak werkt dan het best?

Pleegzorg

Wij zoeken pleegouders waar kinderen rust en veiligheid vinden en zich kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers bereiden de pleeggezinnen voor en begeleiden ze.

Voorlichting, advies en cursussen

Onze deskundigheid op het gebied van veiligheid en ontwikkeling delen we graag. Zo werken we preventief aan het ontstaan van grote problemen.

Inhoudelijke overtuiging

We werken vanuit de inhoudelijke overtuiging dat de kennis en ervaring binnen de gehele organisatie leidt tot een compleet, professioneel aanbod voor een integrale benadering van gezinsproblematiek. We werken systemisch, vanuit het besef dat mensen en kinderen in gezinsverband leven. De inzet van de jeugdzorg is er vaak vanwege zorgen voor het kind (ontwikkelings- of gedragsproblematiek). De inzet van vrouwenhulpverlening gebeurt vaak vanwege problematiek van de moeder (o.a. huiselijk geweld, complex moederschap of sociaal-maatschappelijke problematiek), waardoor ook haar kind risico loopt. We onderscheiden ons van andere zorginstanties door de combinatie van jeugdzorg en vrouwenhulpverlening in één organisatie, waardoor integrale hulpverlening aan het gezin beter mogelijk is.