Banner 1

Missie & Visie voor Kompaan en De Bocht: Steeds Sterker

Kompaan en De Bocht combineert de kennisgebieden Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening bij het realiseren van de missie “We gunnen iedereen een veilig en zelfstandig leven.” Specialistische kennis over veiligheid en ontwikkeling is de basis van ons werk. 

Duurzame maatschappelijke verbeteringen en kansen voor kwetsbare mensen

Opgroeien in angst en onveiligheid heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven en ontwikkelkansen. Als je (thuis) niet veilig bent, kun je je nauwelijks stabiel ontwikkelen of je kinderen opvoeden. Langdurige veiligheids-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen maken kinderen en gezinnen van generatie op generatie kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid heeft afschuwelijke uitingsvormen: kindermishandeling, huiselijk geweld, mensenhandel, eerproblematiek, jeugdprostitutie, misbruik en negatieve gevolgen voor de samenleving zoals schooluitval, radicalisering en criminaliteit.

Kompaan en De Bocht gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan betere kansen voor nieuwe generaties. Dit doen we door problemen bij de wortel en in samenhang  en samenwerking aan te pakken. Hoofddoel is altijd om thuis veilig te zijn.

STERK HUIS concept

STERK HUIS staat voor investeren in veiligheid en ontwikkeling om de kansen voor de toekomst voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen op een veilig en zelfstandig leven zo groot mogelijk te maken. Want de kinderen van vandaag zijn de opvoeders van de toekomst.

Opvang en behandeling
STERK HUIS  biedt bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling:
-  warme en veilige opvang bij ernstige veiligheidsdreiging
-  deskundige en innovatieve behandeling om:
        o trauma’s te verwerken,
       o te bouwen aan een stevige ontwikkeling,
       o gezinnen sterk te maken voor een veilige en kansrijke opvoeding.
-  werken aan een zelfstandige toekomst door het inzetten op school en werk.

Signaleren en voorkomen
Vanuit de kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties investeren we in het voorkomen en tijdig signaleren van grote problemen en risico’s. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeenten, huisartsen, partners in zorg en de vrienden van STERK HUIS.

Dit vraagt om (beleids-)draagvlak en samenwerking met verschillende partijen:
•  Voorspellende ‘business intelligence’ software op basis van bestaande kennis en data
•  Wijkteams op de maat van de bekende problematiek
•  Onderscheidend vermogen in de wijkteams
•  Verbinden van algemene kennis met specialistische kennis

Onze maatschappelijke ambitie: stop dweilen met de kraan open

Door het inzetten van onze exclusieve deskundigheid bieden we preventieve ondersteuning in de wijkteams, op scholen, bij huisartsen en in de keten. In onze ogen is er is behoefte aan een nieuwe aanpak, integraal en over de maatschappelijke sectoren heen, aan de basis en op de maat van de bekende problematiek.

We willen dat er structureel eerder wordt geïnvesteerd in de preventie en signalering van grote problemen. Met als doelen:
       -  persoonlijk leed beperken
       -  maatschappelijke kosten verminderen
       -  ontwikkeling en participatie van de meest kwetsbare mensen

In onze praktijk zien wij hoe belangrijk het is om problemen te voorkomen en op tijd de risico’s te zien.
Op dit moment is het in ons werkgebied vaak dweilen met de kraan open. Onze hulp wordt meestal pas ingeschakeld op het moment dat de problemen al heel groot zijn en gemiddeld al 5 jaar spelen. Ingrijpende en kostbare hulp is dan vaak onvermijdelijk. 

Onze visie op:

Verbetering aanpak kindermishandeling.
http://www.kompaanendebocht.nl/nieuws/de-aanpak-van-kindermishandeling-kan-beter/