Banner 2

Veranderingen Jeugdhulp

Voorlopig geen ouderbijdrage 'dagdeel verblijf' voor ‘dagdeel verblijf’ kinderen

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Volgens deze wet moeten ouders een eigen bijdrage betalen als kinderen een of meer dagdelen buitenshuis verblijven en zorg krijgen. Bijvoorbeeld in een dagbehandelingscentrum. De nieuwe regeling beschrijft nog niet duidelijk genoeg welke vormen van zorg vallen onder de definitie van ‘verblijf gedurende een dagdeel’. De negen gemeenten in de Regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) innen de ouderbijdrage daarom voorlopig niet.

Het idee achter deze ouderbijdrage is dat ouders minder dagelijkse kosten hebben als het kind een of meer dagdelen buitenshuis zorg ontvangt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt nu welke zorgvormen exact bedoeld worden met de term ‘verblijf gedurende een dagdeel’. De negen gemeenten wachten de uitkomst van het onderzoek van het ministerie af. Daarna bekijken ze de situatie opnieuw. Wel spreken ze nu al af dat ze de ouderbijdrage in ieder geval niet met terugwerkende kracht in rekening brengen bij de ouders. Dat zou namelijk tot problemen kunnen leiden voor ouders die dan ineens een hoog bedrag moeten betalen.

Info blad Ouderbijdrage regio Hart van Brabant april 2015

 
Uitnodiging bijeenkomst Transformatie door innovatie - samen innoveren voor de jeugd 26 maart  2015

Uitnodiging


Veranderingen in de jeugdhulp en het recht op zorg (regio Midden-Brabant, 24 oktober 2014)

De Frontlijn/Toegang in de negen gemeenten Regio Hart van Brabant

» De Frontlijn/Toegang in de negen gemeenten Regio Hart van Brabant


Gemeenten Regio Hart van Brabant

 

Website voor cliënten in zorg 

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Onlangs is een landelijke website gelanceerd door het ministerie van VWS over de veranderingen in de zorg en de overgang naar de nieuwe zorg.

Deze site kan antwoord geven op vragen van cliënten zoals houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten iemand heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Hoe het in uw gemeente werkt, kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant

Sinds de zomer van 2013 is een aantal specialistische jeugdzorgaanbieders een samenwerking gestart. Deze samenwerking noemen we SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) Midden Brabant. De deelnemende organisaties delen de overtuiging dat de zorg voor onze Brabantse jeugd en gezinnen verbetert als de jeugdzorgaanbieders de handen ineen slaan. SJS realiseert deze samenwerking door vraaggericht te werken, grote, specialistische  kennis van brede cliëntgroepen en de ontwikkeling van een integraal zorgaanbod. SJS werkt hierin intensief samen met de 9 gemeenten in Midden Brabant, cliëntenorganisaties en de frontlijn of wijkteams, die de toegang tot de jeugdzorg vormen. Hiermee kan daadwerkelijk 1 gezin – 1 plan worden vormgegeven. 

Kinderen en gezinnen staan centraal

De keuzevrijheid en het belang van kinderen en gezinnen is voor SJS het vertrekpunt. De regie ligt bij de ouders en jongeren, maar SJS ondersteunt als dit nodig is. 

We zijn er snel bij

Een aantal kinderen ondervindt problemen bij het opgroeien of in de zelfredzaamheid. Dit kan zijn vanwege kindfactoren, problematiek in het gezin of beide. In het belang van deze kinderen is het nodig dat signalen op tijd worden opgepakt, de ontwikkeling wordt gestimuleerd en passende ondersteuning wordt geboden. Dit gebeurt vanuit de frontlijn of wijkteams thuisnabij: in het gezin, de buurt of in de school. Als dit niet toereikend is kan snel specialistische diagnostiek, begeleiding of behandeling vanuit SJS worden ingezet. In sommige wijken of scholen zijn SJS specialisten al structureel toegevoegd aan de teams. Eerder erbij als dit nodig is, maar ook weer afbouwen als dit kan. Zo wordt voorkomen dat problematiek verergert en zware zorg langdurig nodig blijft. 

We bieden matched care

We kunnen als SJS snel invoegen als dit nodig is: de juiste zorg op het juiste moment. Daarbij kiest SJS niet voor ‘eerst dit en later dat’. Vanaf het begin wordt (tegelijkertijd) samengewerkt aan wat er voor het kind en gezin nodig is. Het gezin zelf en de professionals in de frontlijn of wijkteams houden zoveel als mogelijk de regie. 

SJS biedt zorgarrangementen over domeinen heen

De specialistische aanbieders in SJS hebben onderling sterke verbindingen. Hierdoor zijn arrangementen tussen verschillende specialismen mogelijk. De vraag van de jongere of het gezin is hierin leidend. Bijvoorbeeld behandeling van een kind door de jeugdzorg instelling ondersteund met expertise vanuit de GGZ of verstandelijk gehandicapten zorg. Zo werkt integrale inzet in de praktijk: geen kind tussen wal en schip.

Bij SJS aangesloten partners zijn: Kompaan en de Bocht, Amarant Groep, GGZ Breburg, KoraalGroep, Prisma, Novadic-Kentron, Herlaarhof, ASVZ, Buro Maks, De Viersprong, Zorgcollectief Midden Brabant (namens de kleinere aanbieders). 
Medewerkers vanuit deze organisaties zijn betrokken bij het inhoudelijk uitwerken en vormgeven van de samenwerking. In nauw overleg met de frontlijn en wijkteams, cliëntenorganisaties en gemeenten in Midden Brabant. 

Kortom “Geeft de Brabantse jeugd de specialistische jeugdzorg die zij verdient” 

Voor meer informatie zie www.sjsbrabant.nl